Tin Tức Archives

Ý KIẾN CỦA CHỦ TỊCH QUẢN LÝ OJSC

Vào ngày 23 tháng 4 năm 1933, nhà máy Gorlovka là nhà máy đầu tiên ở Liên Xô cũ bắt đầu sản xuất. Công ty chúng tôi đã có nhiều giai đoạn phát triển nhanh chóng – thực sự là thời điểm hình thành nhà máy, những năm hậu chiến, khi có sự phục hồi […]